Labels

Thursday, September 3, 2009

Tâm Lưu Kiếp Này...

Hạ vừa cất bước ra đi
Thu sầu gỏ cửa hàng mi đẩm nhoà
Cha về đất tổ yên hoà
Để con ở lại mắt nhoà lệ râm
Trăm năm trong cỏi thăng trầm
Trời trăng mây nước vẩn thầm chuyển lưu
Ở đời lắm sự lắm mưu
Con nguyền lấy chữ Tâm lưu kiếp này
Chữ Tâm vốn đã lung lay
Ngoại Tâm không thể nào thay chữ lòng
Có Tâm lòng thấy bền thân
Có Tâm là có mười phân vẹn toàn
Tu Tâm là chánh hảo hoàn
Tâm thông khẩu dịu thế gian an toàn
Thần quyền, cuồng tín, dị đoan
Chỉ đưa nhân loại đến ngàn vực sâu
Trải qua những cuộc bể dâu
Hởi ai trông thấy chẳng đau đớn lòng

Tặng bạn Vũ Phan,
T.A. Nguyen
September 3rd, 2009
Đau lòng khi nghe bạn mất cha!

No comments:

Post a Comment