Labels

Thursday, September 3, 2009

Diane Pounders » Buồn Ra Đi !

Sáng còn đó đến giờ chiều mất
Sát na một giấc đời sau
Ví như sương mốc sáng nào
Ánh dương xuất hiện biến vào hư không
Cây bên bờ, dây trong thành giếng
Không bao giờ miên viển dài lâu
Niệm niệm mau chóng nhiệm màu
Chỉ trong hơi chuyển bắt đầu lai sinh
Đất thẳm trời sầu cha thương mến
Đau lòng con trẻ với gia gia
Nhớ thương cha lòng quặn thắt
Kính mến công dầy hạnh đại bi
Giáo lý in lòng con nguyện răng
Ơn vàng ghi mãi trong tâm
Thân tâm rẽ thoát nơi trần tục
Nghĩa nặng ơn sâu, khắc mãi ghi

Thương tặng em Vũ Phan
Diane Pounders
9/3/2009

No comments:

Post a Comment