Labels

Thursday, October 24, 2013

A JDBC ConnectionManager that load the right driver base on it URL

A simple class to automatically load the correct (most popular) JDBC driver base on the connection URL. If you have other driver URL and driver that I missed here, please send it via comments or email me and I will update this class.

package org.cnci.db;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/*
 * ConnectionManager
 * @author: T.A. Nguyen
 * 
 * Simple solution to automatically load the JDBC driver based on the 
 * connection url. You can arrange the order and move the most used
 * to the top to provide sequential search.
 */
public class ConnectionManager {
 private static final Map DRVS = new HashMap();
 
 static {
 DRVS.put("jdbc:oracle:thin",      "oracle.jdbc.OracleDriver");
 DRVS.put("jdbc:sqlserver:",       "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
 DRVS.put("jdbc:weblogic:sqlserver:",  "weblogic.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");
 DRVS.put("jdbc:microsoft:sqlserver:",  "com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");
 DRVS.put("jdbc:db2:",          "com.ibm.db2.jcc.DB2Driver");
 DRVS.put("jdbc:informix-sqli:",     "com.informix.jdbc.IfxDriver");
 DRVS.put("jdbc:mysql:",         "com.mysql.jdbc.Driver");
 DRVS.put("jdbc:netezza:",        "org.netezza.Driver");
 DRVS.put("jdbc:oracle:oci",       "oracle.jdbc.OracleDriver");
 DRVS.put("jdbc:sybase:Tds:",      "com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver");
 DRVS.put("jdbc:teradata:",       "com.ncr.teradata.TeraDriver");
 DRVS.put("jdbc:jtds:",         "net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver");
 DRVS.put("jdbc:postgresql:",      "org.postgresql.Driver");
 DRVS.put("jdbc:Cache:",         "com.intersys.jdbc.CacheDriver");
 DRVS.put("jdbc:FrontBase:",       "com.frontbase.jdbc.FBJDriver");
 DRVS.put("jdbc:h2:",          "org.h2.Driver");
 DRVS.put("jdbc:hsqldb:hsql:",      "org.hsqldb.jdbcDriver");
 //DRVS.put("jdbc:derby:",        "org.apache.derby.jdbc.ClientDriver"); // Automatically loaded by JVM
 DRVS.put("jdbc:mimer:",         "com.mimer.jdbc.Driver");
 DRVS.put("jdbc:pervasive:",       "com.pervasive.jdbc.v2.Driver");
 DRVS.put("jdbc:sqlite:",        "org.sqlite.JDBC");
 DRVS.put("jdbc:as400:",         "com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver");
 DRVS.put("jdbc:mckoi:",         "com.mckoi.JDBCDriver");
 DRVS.put("jdbc:firebirdsql:",      "org.firebirdsql.jdbc.FBDriver");
 DRVS.put("jdbc:rmi:",          "RmiJdbc.RJDriver");
 DRVS.put("jdbc:ids",          "ids.sql.IDSDriver");
 DRVS.put("jdbc:idb:",          "org.enhydra.instantdb.jdbc.idbDriver"); // InstantDB
 DRVS.put("jdbc:interbase:",       "interbase.interclient.Driver");
 DRVS.put("jdbc:HypersonicSQL:",     "org.hsql.jdbcDriver");
 DRVS.put("jdbc:weblogic:mssqlserver4:", "weblogic.jdbc.mssqlserver4.Driver");
 DRVS.put("jdbc:pointbase:",       "com.pointbase.jdbc.jdbcUniversalDriver");
 DRVS.put("jdbc:cloudscape:",      "COM.cloudscape.core.JDBCDriver");
 DRVS.put("jdbc:JTurbo:",        "com.ashna.jturbo.driver.Driver");
 DRVS.put("jdbc:inetdae:",        "com.inet.tds.TdsDriver");
 DRVS.put("jdbc:cognos:",        "cs.jdbc.driver.CompositeDriver");
 DRVS.put("jdbc:neon:",         "com.neon.jdbc.Driver");
 }
 

 private ConnectionManager() {
 }

 public static String getDriver(String url) {
 if (url != null) {
  for (String prefix : DRVS.keySet()) {
  if (url.startsWith(prefix)) {
   return DRVS.get(prefix);
  }
  }
 }
 return null;
 }

 public static Connection getConnection(String url, String user, String password) throws Exception {
 Connection conn = null;
 if (url != null) {
  Class.forName(getDriver(url));
  if (user != null && password != null) {
  conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
  } else {
  conn = DriverManager.getConnection(url);
  }
 }
 return conn;
 }
}

Monday, October 7, 2013

Hàn Mặc Tử » Bẽn Lẻn

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.

Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẻn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.

Tác Giả: Hàn Mặc Tử