Labels

Friday, September 18, 2009

Hai Vầng Nhật Nguyệt !

Hai vầng nhật nguyệt ai treo
Để hai nơi đứng cheo leo đoạn trường
Cùng chia một cảnh thiên đường
Thế nhưng chẳng tỏ chẳng vương tơ tình

Đường em nguyệt tỏ thanh bình
Thân anh kiếp lữ khách hành đơn ly
Gặp em chiều thắm cali
Để về luyến nhớ mãi vì ... cái chi ?

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/18/2009

No comments:

Post a Comment