Labels

Wednesday, September 30, 2009

Đoái Mảnh Tình

Ta vẩn là ta men cuối mùa
Đã quen rồi trái đắng trần gian
Đốt đời tro bụi trong tục lụy
Đốt cã nhân duyên đoái mảnh tình

T.A. Nguyen
9/30/2009

No comments:

Post a Comment