Labels

Monday, August 31, 2009

Đắc Nhân Tâm!

Sáng thời tỉnh song bất nhân sự
Tối say mèm lại tỏ nhân tâm
Tỉnh tỉnh say say hiển ngoại mạo
Tâm tâm linh linh hẳn lu mờ

Dòng đời xoay chuyển mãi chẳng ngừng
Lòng người bền chí há phải thay
Đời cho ta bao lần cơ hội
Cớ sao sầu ... chẳng đắc nhân tâm ?

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 31, 2009

No comments:

Post a Comment