Labels

Thursday, August 20, 2009

Mười Thương » ca dao Việt Nam

Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương dải yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương ăn nói khôn ngoan,
Tám thương má phấn ngó càng thêm xinh.
Chín thương em ở một mình,
Mười thương con mắt đưa tình ... với ai !

ca-dao Việt Nam

No comments:

Post a Comment