Labels

Thursday, August 20, 2009

Ngụ Ngôn » Người Cỡi Ngựa và Con Chó

Chó nhà ai bên đường nằm ngủ,
Bổng giật mình khi vó ngựa qua.
Nó vùng dậy, nhảy xông ra,
Đuổi theo sủa cắn; chẳng qua chuyện thường.
Nhưng trên yên, người càng bực tức
Nhạc ngựa mà điệp-khúc "Gâu Gâu"
Lạ gì cái giống săn hươu
Đã quen thói đuổi mồi lâu chẳng sờn.
Vừa đến chỗ đám đông qua lại,
Người bèn kêu: "Chó Dại!" ầm lên.
Thế là gậy gộc bốn bên,
Đứa phang, đứa đập chó lành chết tươi !

ooOoo

Ghê thay miệng lưỡi con người.
Giết nhau bằng chỉ một lời dèm pha.

Đoàn Nhật Tấn

No comments:

Post a Comment