Labels

Monday, August 3, 2009

Tú Xương » Ba Cái Lăng Nhăng

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.

Trần Tế Xương!

No comments:

Post a Comment