Labels

Sunday, August 30, 2009

Mẹ

Vu lan lại đến ... mẹ còn
Tóc râm mẹ điểm mỏi mòn sớm hôm
Tháng ngày mẹ gánh sầu ôm
Lo cho vạn việc, sớm hôm mỏng dầy
Gánh tình mẹ gánh trỉu đầy
Bao la tình mẹ, đong đầy phu thê
Gánh quê mẹ gánh mân mê
Nổi niềm thương xót mà tê tái lòng...

Thân trai nay lạc cuối dòng
Tóc râm đã điểm song lòng còn non
Tháng ngày mẹ lại mỏi mòn
Vì con chưa ổn mẹ còn mãi lo
Con xin mẹ cứ an lòng
Trai này mẹ dạy đầy lòng từ tâm
Gánh tình con nhớ tình thâm
Gánh quê con quảy từ tâm ... vọng về!

Tặng mẹ,
T.A. Nguyen
Vu Lan - August 30, 2009

No comments:

Post a Comment