Labels

Saturday, October 10, 2009

Những Chiều Đợi Trông !

Ta về nhớ em hôn ta đắm
Môi hồng xinh, xinh thắm chiều vàng
Nụ em cười tỏ nhân gian
Soi đường cô lạc ta đang đếm đều
Bước ta bỡ ngỡ chiều xưa nhớ
Bước ngắn dài gói nhớ nhung nhiều
Bước ta tư lự bao điều
Biết đâu em cũng những chiều đợi trông

Tặng em,
TA Nguyen
10/10/2009
(song thất lục bát)

No comments:

Post a Comment