Labels

Monday, October 12, 2009

Duyên Kiếp !

Xuân qua hạ đến bao lần nhỉ
Lữ khách chưa dừng nghỉ bến mơ
Nụ trao mấy bận duyên hờ
Duyên trời chẳng rỏ ai chờ buộc ai ?

TA Nguyen
October 12, 2009

No comments:

Post a Comment