Labels

Friday, November 6, 2009

Trời Ban !

Trời ban cho cái rượu chè
Trai mà chẳng uống chẳng hề giống trai
Trời ban hoa đẹp có gai
Trai tài cũng có một vài tật hư
Trời ban cho cái vô tư
Thiếu tình, không rượu quá ư hiền từ
Trời ban cho chút tiền dư
Lai rai nhậu nhẹt, chối từ mà chi
Trời ban gái tuổi xuân thì
Trai thời lấy đế ... duy trì dẻo dai

Tặng các bạn, vui cuối tuần
TA Nguyen
11/06/2009

No comments:

Post a Comment