Labels

Tuesday, November 3, 2009

Đồi Cam (Orange Hills)

Đồi Cam ta gởi duyên tình
Em về e ấp tình mình lên cung
Đồi Cam ta uống thêm chung
Tình ơi thêm thắm mặng nồng có nhau
Đồi Cam môi thắm em trao
Anh về mãi nhớ môi đào đợi trông !

Tặng em,
TA Nguyen
November 3rd, 2009

No comments:

Post a Comment