Labels

Tuesday, November 3, 2009

Tiếng Lòng !

Tiếng lòng dấy động chiều thu nhớ
Em đi rồi ta gọi nhớ nhung
Thổi về giá lạnh sắc đông
Cho sầu sâu ngấm tiếng lòng in sâu

Tiếng lòng gọi nhớ sầu cô quạnh
Chờ em mấy mùa lạnh qua rồi
Em đi có nhớ bên đồi
Đôi ta chia mộng nụ đầu em trao

Tặng em,
TA Nguyen
November 3rd, 2009
(song thất lục bát)

No comments:

Post a Comment