Labels

Wednesday, November 11, 2009

Sinh Nhật Em

Mười ngón tay mềm em đợi
Hai vầng nhật nguyệt chơi vơi vẩn chờ
Tháng ngày em đếm từng giờ
Mười ngón tay anh làm thơ si tình
Một lòng hai nổi lặng thinh
Sinh nhật em đến mà tình ở đâu
Nhật nguyệt in bóng vân lâu
Em dài trông ngóng môi sầu đợi ai
Băng ngàn anh đến ngày mai
Tâm thư em giử kẻo ai lén nhìn

Tặng em,
TA Nguyen
November 11, 2009

No comments:

Post a Comment