Labels

Saturday, November 16, 2013

Bùi Ngọc Thành » Mắt Phượng

Một lần hạt nắng chiều rơi
Ngủ quên trên cánh mây trời dịu êm.
Mi em cong vạt cỏ mềm
Chân tôi trượt giữa đôi miền thực – hư.
Lạc vào mắt phượng xanh mơ
Níu tôi ở lại bên bờ nhớ thương.
Phận tằm trót thả tơ vương
Theo mây dệt mộng thiên đường gấm hoa.
Một lần …thoáng đã mù xa
Bên hiên trường cũ, là là phượng bay...


Bùi Ngọc Thành

1 comment:

  1. 포토뉴스 더킹 카지노 대학원 외국인학생 전주 경기전 관람 우리나라 전통문화를 활용한 관광상품을 직접 경험하기 위한 실습의 일환으로 우리 전공 대학원의 석사과정에 재학 중인 외국인.. 앞서 도는 지난 2010년에도 관광객 전용 카지노 도입을 검토했으나 사행성 산업이라는 비판과 함께 강원지역의 반대 여론에 밀려 철회한 바 있다. 무제한 게임은 아주 빠르게 박진감 넘치게 진행되며 주로 포커 토너먼트 대회 때 사용되는 게임방식입니다. 게임이 진행되는 동안 총 네 번의 베팅 라운드가 있으며 처음 두 번은 최소 KRW 20,000의 베팅을 해야 하며 나머지 두 번의 라운드는 최소 KRW forty,000의 베팅을 하게 되는 것입니다. 예를 들어 KRW 20,000/40,000 리미트 게임 테이블에서는 스몰 블라인드 베팅은 KRW 10,000으로 시작되며 빅블라인드 베팅은 KRW 20,000으로 시작됩니다. 턴 이후에 세 번째 베팅라운드가 끄난 후, 딜러는 다섯 번째이자 마지막 카드를 테이블 위에 공개합니다.

    ReplyDelete