Labels

Saturday, March 30, 2013

Nha Trang

Nắng mai hôn nhẹ tóc thề
Hồn em theo gió xuân về đắm say
Ai kia bên nớ xuân này

Trong anh có vấn ngày ngày nhớ em
Rêng em một thoáng nhạc êm
Anh đi thây kệ, xuân mềm em trao
Nhả theo tiếng gió lao xao
Gió về bên ấy lẻn vào mộng anh ...

Cảm hứng,
Tặng em
March 30, 2013
T.A. Nguyen

No comments:

Post a Comment