Labels

Tuesday, June 29, 1982

Luật Vần Thơ

Luật Vần Thơ
x  = không quan trọng
b = bằng
t  = trắc
B = vần Bằng
T = vần Trắc
Đường Luật Vần Bằng:
1 xbxtxbB Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
2 xtxbxtB Này của Xuân Hương mới quệt rồi
3 xtxbxtt   Có phải duyên nhau thì thắm lại
4 xbxtxbB Đừng xanh như , bạc như vôi

1 xbxtxbB Quanh năm buôn bán ở mom sông
2 xtxbxtB Nuôi đủ năm con với một chồng
3 xtxbxtt   Lặn lội thân  khi quãng vắng
4 xbxtxbB Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
5 xbxtxbT  Một duyên hai nợ âu đành phận
6 xtxbxtB Năm nắng mười mưa dám quản công.
7 xtxbxtt  Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
8 xbxtxbB Có chồng hờ hững cũng như không!

Đường Luật Vần Trắc
1 xtxbxtB Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
2 xbxtxbB Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
3 xbxtxbt  Cô  thành ngoại Hàn San tự
4 xtxbxtB Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

1 xtxbxtB Ta nhớ người xa cách núi sông
2 xbxtxbB Người xa, xa lắm nhớ ta không
3 xbxtxbt Sao đương vui vẻ ra buồn bã!
4 xtxbxtB Vừa mới quen nhau đã lạ lùng
5 xtxbxtt Lúc nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng
6 xbxtxbB Khi riêng, riêng cả đến tình chung
7 xbxtxbt Tương  lọ phải là trai gái,
8 xtxbxtB Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng

Song Thất Lục Bát
1: x x x x b x T1 Ta về nhớ mãi môi em thắm
2: x x b x T1 x B1 Môi hồng xinh xinh thắm chiều vàng
3: x b x t x B1 Nụ em cười tỏ nhân gian
4: x b x t x B1 x B2 Soi đường cô lạc anh đang đếm đều

5: x x x x B2 x T2 Bước anh bỡ ngỡ chiều xưa nhớ
6: x x b x T2 x B3 Bước ngắn dài gói nhớ nhung nhiều
7: x b x t x B3 Bước anh tư lự bao điều
8: x b x t x B3 x B4 Biết đâu em vẩn những chiều đợi trông

No comments:

Post a Comment